Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                             

Literárno-dramatický odbor

             

Vedúca odboru: Veronika Mravcová

Vyučujúci: Veronika Mravcová, Mgr. art. Matej Struhár


            V školskom roku 2018/2019 má odbor 53 žiakov, čo je dobrým signálom pre budúcnosť.

V minulom šk. roku tomuto odboru prospelo otvorenie elokovaného pracoviska ZUŠ na Nálepkovej ulici v Brezne, kde má odbor javiskovú sálu, 2 triedy v ktorých sa vyučuje dramatická príprava, slovesnosť a prednes.

Vystúpenia žiakov pravidelne spestrujú verejné koncerty. Ich scénky majú veľký úspech, najmä u detí z materských škôl. Súčasťou vyučovania sú aj vyučovacie hodiny pohybu, ktoré vylepšujú celkový prejav výstupu jednotlivca  /sústredenie, uvoľnenie i držanie tela/. Hodiny umeleckého prednesu sú zamerané na prednes poézie, prózy, interpretáciu vlastnej tvorby i zostavovaniu úvodného slova k verejným školským i výchovným koncertom. V tomto školskom roku na hodinách Súboru, plánujeme pracovať na spoločnom projekte žiakov rôznych ročníkov v spolupráci s ostatnými odbormi a to pri príležitosti
 60. výročia založenia ZUŠ Brezno. 

Žiaci sa zúčastnili aj ako spoluorganizátori DIVADELNEJ CHALUPKY.

        V školskom roku 2017/18 sa taktiež žiaci  zúčastnili Hviezdoslavovho Kubína, a tiež  Šalianskeho Maťka, odkiaľ si priniesli rôzne ocenenia: každoročne sa týchto súťaží zúčastňujú: Šimon Vránsky, Emma Muriňáková, Eliška Majerníková, Sofia Longauerová, Diana Švantrnerová Viktória Giertlová, bratia Votroubekovci, Kristína Mravcová, Gabriel Vagaday, Emília Macková, Dárius Ďuriš, Vanesa Kánová... musíme podotknúť, že v školskom roku 2018/19  zúčastnení budú prednášať pod Základnou umeleckou školou, pretože po iné roky tomu tak nebolo.

        Snažíme sa žiakov viesť aj ku kultúrnej vzdelanosti, preto často navštevujeme rôzne podujatia divadelného či hudobného charakteru.
V minulom školskom roku sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v SND  v Bratislave, s názvom: Ako sa Lomidrevo stal kráľom... odkiaľ sme si všetci priniesli množstvo umeleckých zážitkov.

Hneď na začiatku tohto školského roka sme sa zúčastnili predstavenia Červená Čiapočka v Banskej Bystrici, ktorú odohralo divadlo Teatro Tatro v krásnom prostredí v Záhrade umenia.

    Žiakom poskytujeme možnosť zúčastňovať sa workshopov, ktoré organizuje SOS BB, pod vedením profesionálnych lektorov. 

 

        

    

        V rámci ŠkVP/integratívne divadlo/ naši žiaci naštudovali a uviedli už tri hudobno-dramatické hry /Perníková chalúpka, O dvanástich mesiačikoch, Čarodejnice/. S Perníkovou chalúpkou sa predstavili v Bratislave pred detským obecenstvom, ktorému sa veľmi páčilo, neskôr aj na prehliadke v Slovenskej Ľupči. S hrou Čarodejnice sa predstavili  na Celoslovenskej prehliadke muzikálov v Hriňovej. Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o hru bábkových divadielok.  V rámci aplikácie ŠkVP začali žiaci navštevovať spevácky zbor, čo sa pozitívne odrazilo v speváckych číslach študovaných scénok. Mnoho žiakov tohto odboru však navštevuje aj tanečný, výtvarný či hudobný odbor, čo je tiež veľkým prínosom. Zatiaľ, najvýznamnejším úspechom bolo uvedenie hry Stanislava Štepku: Ako som vstúpil do seba, na divadelnej prehliadke v Slovenskej Ľupči, odkiaľ si žiak Viktor Strukan priniesol ocenenie za najlepšiu interpretáciu  viacerých  postáv.       

         

                                                                                                                                              
Žiaci aktívne prispievajú svojou tvorbou do školského časopisu „Zuškárik“.

Na výchovných koncertoch často obohacujeme svoju činnosť s bábkami.

                         

 
    Nesmieme však zabúdať aj na žiakov, ktorí nás reprezentujú, napr. Adam Rybiansky, Martin Vetrák, ktorý umelecky pôsobí na Konzervatóriu v Banskej Bystrici a žiačka Ráchel Šoltésová, ktorá  navštevuje VŠMU v Bratislave.


Prajeme všetkým veľa úspechov a chceme podotknúť, že aj ľudia z malého mesta dokážu veľké veci!!! Úspešný školský rok všetkým!!!
                                                                                                                                          

späť...
 
 
Základná umelecká škola Brezno