Úvodná stránka
Pripravujeme
Zuškárik
Zverejňované informácie
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Združenie rodičov
Pracovné príležitosti
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Ochrana osobných údajov
                                        


    Od histórie po súčasnosť 

        Základná umelecká škola v Brezne vznikla v školskom roku 1959/60 ako pobočka Hudobnej školy vo Valaskej s počtom 46 žiakov v prípravnom štúdiu a v klavírnom oddelení. Osamostatnila sa v školskom roku 1961. Odvtedy sa postupne rozrástla na dnešný počet vyše 500 žiakov v štyroch odboroch. V roku 1991 boli založené detašované pracoviská v Polomke, Heľpe a Pohronskej Polhore, ktoré sa neskôr osamostatnili. Od 1.9.2012 je súčasťou školy elokovaná trieda výtvarného odboru v ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Mazorník a od 1.2.2018 elokované pracovisko tanečného a literárno-dramatického odboru na Nálepkovej ulici 2404.  

    Riaditelia ZUŠ od jej vzniku:

 •                  Elena Kanderová (1961 – 1972)
 •                  Ivan Zvarík (1972 – 1984)
 •                   Eva Brucháčková (1985 – 1991)
 •                 Dagmar Jonášová (1991 – 1994)
 •                  Gabriela Pravotiaková (1994 – dodnes)

     Odbory, ktoré sa v škole vyučujú:                            

 •                 hudobný odbor  
 •              výtvarný odbor                                                      
 •                 literárno-dramatický odbor                                    
 •                 tanečný odbor                                                                     

     Súbory, orchestre a zbory, ktoré v ZUŠ pôsobia:                                                    

 •               sláčikový orchester Golden Strings                                                 
 •               akordeónový súbor Dino                                                     
 •              ľudová hudba
 •            vokálno-inštrumentálna skupina Hronka                                          
 •              spevácky zbor Úsmev                                               
 •                dychový orchester                                                    
 •              kapela Rusty Cat                                          
                                                  

    Koncerty, ktoré v priebehu školského roka usporadúvame:

 •               Halloweensky koncert
 •              štvrťročný koncert
 •                Mikulášsky koncert a vianočný koncert
 •                koncert bývalých absolventov                                                         
 •                polročný koncert                                                                                                     
 •                koncert učiteľov   
 •             koncert komornej, štvorručnej a orchestrálnej hry   
 •             koncert ku Dňu matiek     
 •             záhradný koncert                                                                
 •                záverečný koncert
 •             koncert zborového spevu Spieva celá škola
 •               triedne koncerty, absolventské koncertyvýchovné koncerty pre materské a základné školy
 •              predstavenia literárno-dramatického a tanečného odboru, výstavy výtvarníkov

    Súťaže, ktoré škola pravidelne pripravuje:

 •                súťaž v hre na husliach a iných sláčikových nástrojoch
 •             súťaž v hre na dvoch klavíroch – klavírne duo, osemručný klavír
 •                 prehliadka komornej a orchestrálnej hry
 •              regionálna súťaž v hre na keyboarde

 

    Muzikály, ktoré pripravili všetky odbory spoločne a sú nahraté aj na DVD:

 •          Perníková chalúpka
 •          O dvanástich mesiačikoch
 •          Čarodejnice

 

    Nahrávanie do Slovenského rozhlasu, CD a DVD nosiče:

 •         rozhlasová relácia Kľúčik od piatich čiar
 •          CD ...od nás pre Vás...
 •          DVD z koncertov konaných pri príležitosti 50. a 55. výročia založenia ZUŠ
 •          DVD z koncertu venovaného tvorbe hudobného skladateľa Joachima Johowa
 •          DVD zo všetkých naštudovaných muzikálov 

 

    Spolupráca školy s inými ZUŠ:

 •        ZUŠ Bratislava, Karloveská, najmä v rokoch 1993 - 2002
 •         ZUŠ Partizánske – od roku 2004
 •         ZUŠ Valaská – spoločný koncert z tvorby W. A. Mozarta, 2006
 •          ZUŠ Hriňová – spoločný orchestrálny koncert, 2016

          

    Zaujímavosti:

 •          V rokoch 1961 – 1966 učil v ZUŠ JUDr. Vojtech Wick, autor mnohých známych slovenských populárnych piesní 
 •          Absolventi ZUŠ v Brezne sa uplatňujú v mnohých oblastiach kultúrneho života, pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, stredných umeleckých školách, VŠMU. Vzučujú v ZUŠ, sú členmi orchestrov, ľudových hudieb, speváckych zborov, pôsobia v rozhlase a televízii ako redaktori alebo zvukári.
 •          Od roku 2014 udržiava škola priateľský kontakt so súčasným hudobným skladateľom Joachimom Johowom z Berlína, ktorý bol osobne prítomný na koncerte pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠ Brezno v roku 2015 a tiež na 10. ročníku súťaže v hre na husliach v roku 2016. 

 

        

Z 10. ročníka súťaže v hre na husliach – učitelia husľovej hry ZUŠ, členovia poroty

a skladateľ Joachim Johow z Berlína (v strede)  

                

                     Myšlienka na záver: 

     " Ten, kto sa venuje umeniu, lepšie porozumie človeku a jeho vnútornému svetu."