Úvodná stránka
Pripravujeme
Zuškárik
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Uznan´kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
Učíme z domu
 


                                         

Oddelenie dychových nástrojov, bicích nástrojov a hlasovej výchovy


Vedúca oddelenia:
Lucia Košútová

Vyučujúci:


 dychové nástroje: 
Mariana Faško-Rudášová, Lucia Košútová, Mgr.art. Matej Krella, Mgr Katarína Krellová

 spev, hlasová výchova: Mgr. Zuzana Šulová (materská dovolenka), Mgr. Zuzana Akurátna, PhD. (materská dovolenka) Bianka Schallerová, Mgr. art. Michaela Štellárová
                              
 bicie nástroje:  Filip Paulo


V dychovom oddelení môžu žiaci navštevovať hodiny hry na zobcovej, altovej a priečnej flaute, klarinete, es-alt saxofóne, tenor saxofóne, trúbke a lesnom rohu, tuby. 

Naši žiaci svoje inštrumentálne zručnosti zdokonaľujú okrem komornej hry v rôznych komorných zoskupeniach a taktiež aj Dychovom orchestri ZUŠ, tí šikovnejší postupne prechádzajú do Dychového orchestra mesta Brezno. Žiaci pravidelne účinkujú na verejných koncertoch školy, akciách mesta a taktiež na mimoškolských akciách nášho regiónu. V minulom školskom roku sa žiačky nášho dychového oddelenia zúčastnili celoslovenskej súťaže ,,Čarovná flauta"      v Nižnej, kde získali Jeona Jančová -  Čestné uznanie a Nina Zákalická - 3. miesto v prvej kategórii.  Flautistka Laura Luciaková sa so svojim vystúpením predstavila  na kongrese ZUŠ Slovenska v Banskej Bystrici a v Primaciálnom paláci v rámci  výročného koncertu ZUŠ Karloveská v Bratislave. Žiak Filip Nomilner sa zúčastnil Celoslovenskej hudobno - interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019, kde získal v 1. kategórii 2. miesto.
            
                       

           
Žiaci v oddelení bicích nástrojov pracujú pod pedagogickým vedením Filipa Paula.  Prechádzajú od ľahších cvičení na malý bubon k skladbám pre celú sadu bicích nástrojov, okrem toho sa venujú aj melodickým bicím nástrojom ako je zvonkohra a xylofón. Žiaci postupne získavajú aj skúsenosti v DDO ZUŠ, kde nehrajú len klasickú súpravu, ale aj veľký bubon, činely, kongá a rôzne druhy perkusií. Tento školský rok vedie našu školskú kapelu Hrdzavá mačka  pán učiteľ Filip.Paulo.


                    
 
Dychový orchester ZUŠ
 
Má za sebou niekoľko úspešných vystúpení aj mimo školy: Novoročný koncert v MsDK, Festival dychových hudieb vo Valaskej, Letný dychový tábor v Tesároch. DO ZUŠ sa podarilo na  Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb ,,FestMlaDych 2018
získať zlaté pásmo Cum Laude a titul ,,Majster Slovenska". Naši žiaci sa zúčastnili aj vo vysielaní Rádia Regina, kde sa naša ZUŠ prezentovala. Priamo z rúk primátora JuDr. Tomáša Abela, PhD. si DO ZUŠ prebral Cenu primátora. Dychový orchester vystupuje na viacerých podujatiach mesta, ale aj mimo neho. Žiaci na hodinách orchestra s obľubou nacvičujú nové skladby, ktoré sú prevažne tanečného a jazzového charakteru.Tak príďte medzi nás a zabavíte sa.


    
                    
   Dychový orchester ZUŠ

            Spevácke oddelenie pedagogicky zastrešujú Biaka Schallerová a Michaela Štellárová. Žiaci sú vedení k odbornému využívaniu hlasovej techniky, budujú si správne spevácke návyky. Na vyučovaní pracujú s rôznymi druhmi speváckej interpretácie i piesňovej tvorby, t.j. klasický spev, populárny spev, muzikál i folklór. Žiaci aktívne účinkujú na koncertoch i odborných súťažiach. V minulom školskom roku získali žiaci na celoslovenskej súťaži Pink song vo Zvolene  nasledovné ocenenia: Radovan Baliak a Vanessa Horvathová - Čestné uznania, Adam Makovič - 1. miesto, Ondrej Potančok 2. miesto. Adam Makovič sa stal absolútnym víťazom vo svojej kategórii.

Žiaci speváckeho oddelenia spolupracujú s Dychovým orchestrom, Speváckym zborom Úsmev a Ľudovou hudbou.


            V školskom roku 2019/2020 sa môžu žiaci umelecky zdokonaľovať v speváckom zbore Úsmev. Jeho dirigentom je Mgr. art. Marián Švoňava. 
Zbor účinkuje na verejných koncertoch školy, regionálnych prehliadkach či podujatiach. Má za sebou úspešné ocenenie na Krajskej zborovej súťazi ,,Mládež spieva" 2019 v BB, kde získal Strieborné pásmo.

            Učitelia, rodičia a iní priaznivci základnej umeleckej školy sa môžu zapojiť do dospeláckeho speváckeho zboru Juventus, ktorého umeleckou vedúcou a dirigentkou je Mgr. Zuzana Šulová.

     
                                                   spevácky zbor "Úsmev"                                                                          spevácka skupina ZUŠ

  späť ... 

 
Základná umelecká škola Brezno