Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           
INFORMÁCIE O OTVORENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

Do 20.9. bude vyučovanie v hudobnom odbore prebiehať len v individuálnej forme, hudobná náuka, štvorručná, komorná hra a iné kolektívne predmety sa NEVYUČUJÚ!  Vyučovanie vo výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore sa bude realizovať v exteriéri alebo formou návštev rôznych výstav a predstavení. V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie prebiehať v triedach s dostatočným odstupom a dodržiavaním pravidiel v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

Vstup zákonných zástupcov žiakov je do 20.9. obmedzený, s výnimkou zákonných zástupcov novoprijatých žiakov. V prípade mimoriadnej situácie, po dohovore s príslušným vyučujúcim, a to na nevyhnutný čas v priestoroch zadného vchodu. Rúška sú povinné!.

Je potrebné dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR..

Najdôležitejšie pokyny:

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 /zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/ nesmie vstúpiť do priestorov základnej umeleckej školy!
  • Pri zápise predkladá žiak, resp. zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a Zdravotný dotazník žiaka. Tlačivá sú dostupné na webovej stránke školy na podstránke „Tlačivá“
  • Vo všetkých odboroch sú počas vyučovania rúška odporúčané, na chodbách a v spoločných priestoroch sú POVINNĚ pre všetkých žiakov i zamestnancov školy!
  • Pri vstupe do budovy je potrebná dezinfekcia rúk.
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka v ZUŠ z dôvodu PN a iných v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

 

I napriek mimoriadnej situácii prajeme všetkým úspešný školský rok a hlavne, buďme zdraví!