Úvodná  stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
 


                                  


Riaditeľka školy v súlade s rozhodnutím o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/20 oznamuje, že vzhľadom na podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania nebolo možné naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov, preto z pôvodne klasifikovaných vyučovacích predmetov v I. polroku budú žiaci a študenti v II. polroku hodnotení z týchto predmetov:

hudobný odbor: - hlavný predmet, hudobná náuka, obligátny nástroj

literárno-dramatický odbor: - dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, štúdium rolí, dejiny dramatickej tvorby

výtvarný odbor: - kresba, maľba

tanečný odbor: - tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, moderný tanec, tanečná prax, historický tanec, tance iných národov  späť ... 
Základná umelecká škola Brezno