Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Združenie rodičov
Poplatky
Pracovné príležitosti
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov                                       

Výtvarný odborVedúci odboru: Mgr. Jozef Hančák
email: zusbrezno.vo@gmail.com

Vyučujúci: Mgr. Jozef Hančák,  
                            Lucia Laková

 
V školskom roku 2018/2019 študuje vo výtvarnom odbore 138 žiakov. Štúdium prebieha na dvoch pracoviskách školy.

Vyučujúci ZUŠ Brezno - Krčulova 21 ZUŠ Brezno elokované pracovisko -  ZŠ Mazorníkovo
Mgr. J.Hančák 87 žiakov
L. Laková 25 žiakov 25 žiakov
Spolu 138 žiakov


platby - účty: 
Platby Účet
Platba - školné  IBAN SK3356000000002055413004
Platba - Združenie rodičov pri ZUŠ IBAN SK9056000000002012631001

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje : kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie-priestorové vytváranie, 

Výtvarné techniky :

kresba - uhlík, ceruzka, rudka

maľba - tempera, akvarel, pastel

techniky tlače - linoryt, tlač z papiera - textilu, odkrývacia technika na vosku

kombinované techniky - spojenie 2 a viacerých techník

dekoratívne činnosti - kašírovanie, koláž, šperk, maľba na sklo, maľba na hodváb, batika

modelovanie - priestorové vytváranie-  reliéf, plastika alebo socha

 

Prípravné štúdium /deti predškolského veku /. 

Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ je určené pre nadané deti v predškolskom veku. Nečlení sa na predmety. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav. Vyučovanie sa realizuje v skupine 5-8 žiakov 2x45 minút 1x týždenne. Dĺžka štúdia: 1 až 2 roky.


Základné štúdium I. stupeň
Prvá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá 1. až 4. ročníku ZŠ. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi ZŠ. Žiaci si osvojujú základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných disciplín. Štúdium sa nečlení na predmety. Zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie. Štúdium je ukončené záverečnou výstavou prác žiakov.

Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá 5. až 9. ročníku ZŠ. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prvej časti I. stupňa štúdia alebo na základe prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi ZŠ. V prípade potreby si zručnosti a vedomosti dopĺňajú individuálnym štúdiom. Štúdium sa nečlení na predmety, ale obsahuje kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video a animáciu – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe podmienok školy a profilácie žiakov, v súlade so ŠVP. Žiaci sa oboznamujú s dejinami umenia, s novodobými i súčasnými tendenciami.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

Základné štúdium II. stupeň

Štúdium zodpovedá stredoškolskému veku (sekundárne vzdelávanie). Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania I. stupňa základného alebo rozšíreného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi SŠ. V prípade potreby si žiak látku preberá individuálnym štúdiom. Štúdium sa nečlení na predmety, špecializuje sa na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti a informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia.
Druhý stupeň základného štúdia je ukončený absolventskou prácou a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave.

 
Základná umelecká škola Brezno