Úvodná stránka
Pripravujeme
Zuškárik
Z histórie školy
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Poplatky
Fotografie
Kontakt
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                             
Združenie rodičov PoplatkyŠkolský vzdelávací program ZUŠ Brezno 2018
 
Súhrnné správy o zákazkách 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
§ 5 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Základná umelecká škole vznikla v roku 1959, 1.1.2002 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je mesto  Brezno.

ZUŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgrán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SA RIADI TÝMITO PREDPISMI

  
1. Zákon NR SR č. 245 / 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2. Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.,

3.Vyhláška MŠVVaŠ č.245/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

4. Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5. Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

6. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,

8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,

9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.,

10. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,

11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 366/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl,

  Smernica MŠ SR č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie,

  Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania,

  Smernica MŠ SR č. 7/2010-R z 11. februára 2010,ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy,

  Metodický pokyn č. 12/2009 – R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti,

  Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí,


        V zmysle § 49 Zákona NR SR č.245/2008  Z. z. základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, ale organizuje štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a  konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V základnej umeleckej škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. 

Jednotlivé umelecké odbory sú rozčlenené na štyri oddelenia:

klávesových nástrojov,
strunových nástrojov,
dychových, bicích nástrojov a hlasovej prípravy /spev/,
oddelenie kolektívnych predmetov

       Podľa § 51 základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých. 

        Základné umelecké vzdelanie, podľa § 17 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z., môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie a  nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, obidva v trvaní štyroch rokov.

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ


O poskytnutie informácií môžete požiadať:
- ústne  v triede riaditeľky, v prípade jej neprítomnosti v triede zástupcu RŠ, v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 
  16.00 hod.
- písomne na adrese Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno
- elektronickou poštou na adrese zusbr@stonline.sk
- alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

ZO ŽIADOSTI MUSÍ BYŤ ZREJMÉ

- že je určená škole
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno - teda údaje žiadateľa/ky, adresa pobytu alebo sídlo,
- ktorých informácií sa žiadosť týka,
- návrh spôsobu sprístupnenia informácií 

V prípade, že tieto náležitosti chýbajú, škola do 10 dní vyzve žiadateľa o ich doplnenie, ináč nebude možné žiadosti vyhovieť.

INFORMÁCIE SA SPRÍSTUPŇUJÚ

- ústne,
- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
- odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
- telefonicky,
- poštou,
- elektronickou poštou.

Ak informáciu nebude možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom/kou, dohodne riaditeľka školy so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

POSTUP PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIÍ

Za vecné vybavovanie žiadosti zodpovedá riaditeľka školy, v prípade jej neprítomnosti zástupca RŠ. 

Podanú žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Pokiaľ by došlo k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti z preukázateľných dôvodov, ZUŠ oznámi túto skutočnosť bezodkladne žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Pokiaľ nie sú predmetné informácie v rozpore so Zákonom NR SR č.428/2002 Z.z.  v znení neskorších zákonov, riaditeľka školy, resp. zástupca RŠ je povinná poskytnúť ich žiadateľovi.

Ak ZUŠ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak ZUŠ žiadosti nevyhovie, alebo len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie s odôvodnením.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy.

O odvolaní rozhoduje riaditeľka školy, v jej neprítomnosti zástupca RŠ, do 15 dní od doručenia odvolania, na základe návrhu komisie menovanou RŠ k tomuto účelu.

V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

SADZOBNÍK  ÚHRAD za poskytovanie informácií

Informácie sa sprístupňujú bezodplatne, s výnimkou náhrady nákladov za :

- vyhotovenie kópie A4 0,15 €

- poštové poplatky v zmysle platného sadzobníka Slovenskej pošty

Úhrady nákladov za poskytnuté informácie sa budú realizovať :

- v hotovosti do pokladne školy.

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 210/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, ak súčet nákladov nepresiahne 
sumu 3,- €

Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sú príjmami povinnej osoby.

MIESTO  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU / ods. c/ §5 Zákona č.211/2000 Z.z./

Odvolanie sa podáva na Základnú umeleckú školu, Krčulova 21, Brezno povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

LEHOTA  NA  PODANIE  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

SPÔSOB  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

1. písomne,
2. ústne so zápisom ,
3. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Z odvolania musí byť zrejmé:

- kto odvolanie podáva,

- proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

- dôvody odvolania,

- návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ, Krčulova 21, Brezno rozhoduje zriaďovateľ školy - mesto Brezno. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia na ZUŠ . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

MOŽNOSTI  SÚDNEHO  PRESKÚMANIA  ROZHODNUTIA  POVINNEJ  OSOBY 

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade so Zákonom  NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov môže byť podaná i žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

Podľa § 11 ods. 5 Zákona NR SR č.307/2014 Z.z. /Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ zverejňujeme spôsoby podávania podnetov:

a/ písomne na adresu:
Ing.Ingrid Konečná Veverková
do vlastných rúk
hlavný kontrolór mesta
nám.M.R.Štefánika 1
Brezno
977 01 

b/ ústne do záznamu

c/ elektronicky na emailovú adresu:
kontrolór@brezno.sk

 
Základná umelecká škola Brezno